Terugbetalingsbeleid

De Algemene Voorwaarden van Resort Finest BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Resort Finest BV en de uitvoering daarvan via de website van Resort Finest BV

. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
1. Resort Finest BV, ook wel Resort genoemd Beste in het verdere document.
2. Klant: de natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, als klant producten en/of diensten afneemt of repareert bij Resort Finest.
3. Kaarthouder: de natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, als kaarthouder producten en/of diensten afneemt of repareert bij Resort Finest.
4. Producten en/of diensten: producten en/of diensten op het gebied van (dames)mode en lifestyle en overige (aanverwante) artikelen voor zover deze door Resort Finest worden verkocht.
5. Overeenkomst: de koop met betrekking tot producten en/of diensten van Resort Finest die tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Resort Finest BV
Email: customerservice@resortfinest.com
Bank: NL13RABO0365262536
KvK: 22065905
BTW: NL8192.56.985.B.01


1. Resort Finest staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en voorts de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik, voor zover overeengekomen ook bijzonder gebruik.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten en beschikbare voorraad. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Resort Finest te melden.

Betalen
4. Wanneer vooruitbetaling is overeengekomen, tot maximaal 50% van het aankoopbedrag, kan de klant geen enkel recht ontlenen aan de uitvoering van de betreffende overeenkomst of het desbetreffende verzoek tot het verlenen van dienst(en) dan wel vóór het bedongen voorschot er is betaald.
5. Resort Finest is bij niet-tijdige betaling door de klant gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag dat het verzuim intreedt, na schriftelijke ingebrekestelling, tot aan de dag van betaling. De eventuele door Resort Finest gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
6. Resort Finest kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Resort Finest op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Resort Finest gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Prijzen
7. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in Euro's (€), inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
8. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Afleveringen
9. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat Resort Finest de klant het gekochte product in bezit geeft.
10. Na levering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten over op de Klant.
11. Resort Finest is in geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van de door de klant ontstane schade.
12. Indien de Overeenkomst tot stand komt op de website van Resort Finest, staan ​​de Algemene Voorwaarden ter inzage op de betreffende website.

Wijze van betaling
13. Het aan Resort Finest verschuldigde bedrag dient direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
14. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op eenvoudige wijze op duurzame wijze kan worden opgeslagen.
gegevensdrager en uitgeprint.
15. De overeenkomst komt tot stand wanneer Resort Finest de bestelling van de klant per e-mail bevestigt.
16. Door Resort Finest geaccepteerde bestellingen worden op volgorde van binnenkomst naar de klant verzonden en zullen, indien geen langere leveringstermijn is overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen worden uitgevoerd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Resort Finest heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren en het eventueel vooruitbetaalde bedrag terug te storten.

Bedenktijd
17. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden of de gekochte producten te ruilen gedurende 30 (dertig) dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
18. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Resort Finest retourneren, conform de door Resort Finest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
19. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de producten retourneert aan Resort Finest, worden de (eventuele) verzendkosten terugbetaald (dit betreft de kosten vanaf het magazijn/magazijn naar de klant). De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.
20. U kunt retourneren via de geldende retourprocedure. Deze vind je op onze website.

Retourneren
21. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant het recht om het gekochte product binnen 30 dagen na de leveringsdatum van het gekochte product te retourneren op vertoon van de originele aankoopbon.
22. Het recht op ruilen geschiedt overeenkomstig de voorwaarden in artikel "Kijktermijn" van de Algemene Voorwaarden.
23. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Resort Finest dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
24. Het herroepingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op de verkoop of aankoop van goederen die tot stand zijn gebracht volgens de specificaties van de klant, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarvan uitdrukkelijk is vermeld dat ze niet kunnen worden geruild .Afleveradres, levertijden en adreswijziging
25. Als afleveradres geldt het adres dat de klant aan Resort Finest heeft doorgegeven.
26. Bestellingen die op bovenstaande website worden geplaatst en die op werkdagen voor 13.00 uur worden geplaatst, worden dezelfde dag nog verzonden door Resort Finest. (Tijdens een drukke periode kan het voorkomen dat een pakket later wordt verzonden, dit is helaas overmacht.) De klant dient de bestelling vooraf te betalen (iDeal of creditcard) en een huisadres als afleveradres op te geven in een van onderstaande landen: Nederland, België, Duitsland, UK, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Spanje. Andere landen zijn op aanvraag leverbaar. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd oplopen tot 30 (dertig) dagen. De klant wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
27. Indien een op bovenstaande website geplaatste bestelling per overboeking wordt betaald, bedraagt ​​de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen vanaf het moment van betaling.
28. De klant is verplicht Resort Finest van elke adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Resort Finest geen verhuizing heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Resort Finest bekende adres.

Wijze van betaling
29. Resort Finest biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan de klant de betaalwijze autoriseren via internet.
30. Resort Finest treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Bijdrage in de bezorgkosten
31. De klant betaalt per bestelling een bijdrage in de bezorgkosten.
32. Bij retourneren wordt € 5,95 bezorgkosten in Nederland in rekening gebracht. Dit bedrag kan per land verschillen. Resort Finest hanteert de bezorgkosten van dat land, deze worden aangegeven door bezorgservice DHL.
33. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Resort Finest, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
34. Bij Resort Finest ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Resort Finest binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
35. Alvorens gebruik te maken van het recht van reclame, dient de klant op verzoek van Resort Finest aan te tonen dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met Resort Finest tot stand is gekomen onder overlegging van het originele aankoopbewijs of afhaalbewijs voor herstel of de bewijs van bestelling om het gekochte artikel en/of de artikelen te (maken) 
36. Als er binnen 24 uur na uw online aankopen korting/voordeel is. Meld dit dan schriftelijk bij de betreffende klantenservice onder vermelding van uw bestelnummer. Op dat moment heb je recht op de aangeboden korting/voordeel.

Resort Finest legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, het klantenkaartprogramma en om te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Resort Finest en zorgvuldig geselecteerde partners. Resort Finest houdt rekening met de wensen van de klant. Indien de klant geen prijs stelt op informatie van Resort Finest of de toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres wil intrekken, kan de klant dit schriftelijk melden aan: Resort Finest per e-mail aan klantenservice@resortfinest.com.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring op bovenstaande website.

Resort Finest behoudt zich het recht voor om het loyaliteitskaartprogramma zonder opgaaf van reden te beëindigen.

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden eerst van kracht nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de voor de klant meest gunstige bepaling prevaleert.

2022