Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Resort Finest B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Resort Finest B.V. en de uitvoering daarvan via de website van Resort Finest B.V.
 
Onder de Algemene Voorwaarden worden verstaan:
1. Resort Finest B.V., in het verdere document Resort Finest genoemd.
2. Klant: de natuurlijke persoon die, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, als klant producten en/of diensten afneemt of in reparatie geeft bij Resort Finest.
3. Kaarthouder: de natuurlijke persoon die, niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, als kaarthouder producten en/of diensten afneemt of in reparatie geeft bij Resort Finest.
4. Producten en/of diensten: producten en/of diensten op het gebied van (dames)mode en lifestyle en andere (verwante) artikelen voor zover zij worden verkocht door Resort Finest.
5. Overeenkomst: de koop met betrekking tot producten en/of diensten van Resort Finest die tot stand komt op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 
Resort Finest B.V. 
E-mail: klantenservice@resortfinest.com
Bank:  NL13RABO0365262536
KvK: 22065905
BTW: NL8192.56.985.B.01


1. Resort Finest staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en dat zij voorts de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn, tevens voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Elk aanbod is onder voorbehoud van kennelijke druk-, zet- of programmeerfouten en beschikbare voorraad. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Resort Finest te melden.
 
Betalen
4. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, maximaal tot 50% van het aankoopbedrag, kan de klant geen recht ontlenen aan de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst of het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
5. In geval van niet-tijdige betaling door de klant heeft Resort Finest de bevoegdheid om wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim, na schriftelijke ingebrekestelling, tot aan de dag van betaling. De eventueel door Resort Finest gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
6. Resort Finest kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Resort Finest op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Resort Finest gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Prijzen
7. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s (€), inclusief BTW, exclusief bezorgkosten.
8. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
Afleveringen
9. Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat Resort Finest de klant in het bezit van het gekochte product stelt.
10. Na aflevering gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten over op de Klant.
11. In geval van overmacht is Resort Finest niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
12. Indien de Overeenkomst in de website van Resort Finest wordt gesloten, staan de Algemene Voorwaarden ter inzage op de desbetreffende website.
 
Wijze van betaling
13. Het aan Resort Finest verschuldigde bedrag dient direct bij plaatsing van de bestelling te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
14. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager en uitgeprint.
15. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Resort Finest de bestelling van de klant per e-mail bevestigt.
16. In de volgorde van ontvangst worden de door Resort Finest geaccepteerde bestellingen verstuurd naar de klant en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitgevoerd indien niet een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Resort Finest heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en betaalt het eventueel vooruitbetaalde bedrag terug.
 
Zichttermijn
17. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden c.q. de gekochte producten te ruilen gedurende 30 (dertig) dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
18. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Resort Finest retourneren, conform de door Resort Finest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
19. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht en de producten terugzendt naar Resort Finest, worden (eventueel gemaakte) verzendkosten terugbetaald (dit betreft de kosten van het warehouse/magazijn naar de klant). De kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening. 
20. Retourneren kan middels de geldende retourprocedure. Deze vindt u terug op onze website. 

Retourneren
21. Tenzij anders overeengekomen, heeft de klant het recht om het gekochte product te retourneren binnen 30 dagen na de datum van levering van het gekochte product tegen overlegging van de originele aankoopbon.
22. Het recht op ruiling geschiedt overeenkomstig de voorwaarden in artikel ‘Zichttermijn’ van de Algemene Voorwaarden.
23. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Resort Finest dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen, na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
24. Het herroepingrecht is in ieder geval niet van toepassing op de (ver)koop van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt, of waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze niet kunnen worden geruild.
 


Adres van levering, levertijden en adreswijziging
25. Als adres van levering geldt het adres dat de klant aan Resort Finest kenbaar heeft gemaakt.
26. Bestellingen gedaan op bovengenoemde website, gedaan op werkdagen voor 14:00 uur, worden dezelfde dag door Resort Finest verzonden. (Tijdens een drukke periode kan het voorkomen dat een pakket later wordt verzonden, dit is helaas overmacht.) De klant dient de bestelling vooraf te betalen (iDeal of creditcard) en als afleveradres een huisadres op te geven in een van de volgende landen: Nederland, België, Duitsland, UK, Frankrijk, Oostenrijk, Italie en Spanje. Andere landen zijn op aanvraag mogelijk. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd.
27. Indien een bestelling, gedaan op bovengenoemde website betaalt wordt per overboeking bedraagt de levertijd maximaal 30 (dertig) dagen van het moment van betaling.
28. De klant is verplicht Resort Finest van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Resort Finest geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Resort Finest bekende adres.
 
Wijze van betaling
29. Resort Finest biedt de mogelijkheid om via internet te betalen. Tijdens het bestelproces kan de klant de wijze van betaling via internet autoriseren.
30. Resort Finest treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 
Bijdrage in bezorgkosten
31. De klant betaalt per bestelling geen bijdrage in de bezorgkosten.
32. Bij retournering worden er in Nederland €5,95 bezorgkosten in rekening gebracht. Dit bedrag kan per land verschillen. Resort Finest hanteert de bezorgkosten van dat land welke door bezorgdienst DHL worden aangegeven. 
33. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Resort Finest, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
34. Bij Resort Finest ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Resort Finest binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
35. Alvorens van het klachtrecht gebruik kan worden gemaakt, dient de klant op verzoek van Resort Finest aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met Resort Finest is gesloten tegen overlegging van het originele aankoopbewijs c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het (ver)maken van het gekochte artikel en/of de artikelen te bewaren.
36. Indien er korting/voordeel binnen 24 uur na uw online aankopen aandoet. Kunt u zich bij de desbetreffende klantenservice schriftelijk melden met uw ordernummer. Op dat moment heeft u recht op de geboden korting/voordeel.
 
Resort Finest legt klantgegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, het klantenkaart programma en om te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Resort Finest en zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt Resort Finest rekening met de voorkeuren van de klant. Indien de klant geen prijs stelt op informatie van Resort Finest of de toestemming voor het gebruik van haar e-mail adres wil intrekken, dan kan de klant dit schriftelijk melden bij: Resort Finest per e-mail aan klantenservice@resortfinest.com.
 
Zie voor meer informatie de privacy statement op bovengenoemde website.
 
Resort Finest behoudt zich het recht voor een evntueel klantenkaartprogramma te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
 
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 
Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

2020